Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Treść oferty online

Autor w żadnym przypadku nie przejmuje odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość prezentowanych informacji.
Wyklucza się jakiekolwiek roszczenia tytułem odpowiedzialności autora odnoszące się do szkód materialnych i niematerialnych spowodowanych użyciem lub nieużyciem zaprezentowanych informacji, wzgl. przez użycie błędnych lub niekompletnych informacji, o ile ze strony autora nie wystąpiła dająca się udowodnić wina umyślna lub rażące zaniedbanie.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące.

Autor zastrzega sobie również z całą mocą prawo do zmiany, uzupełniania i usuwania części stron lub całej oferty, jak również prawo do tymczasowego lub trwałego wstrzymania publikacji, bez osobnego powiadomienia.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące.

Autor zastrzega sobie również z całą mocą prawo do zmiany, uzupełniania i usuwania części stron lub całej oferty, jak również prawo do tymczasowego lub trwałego wstrzymania publikacji, bez osobnego powiadomienia.

Odnośniki i linki

O ile nastąpi bezpośrednie wskazanie na cele odsyłacza (tzw. „linków”), które są poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiada on tylko wtedy, gdy znał ich treść i miał techniczną możliwość oraz był w stanie zapobiec użytkowania treści niezgodnych z prawem.
Za treści których zakres przekracza dozwolony, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku użytkowania lub nieużytkowania tego rodzaju informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której prowadzi odsyłacz, a nie osoba, która jedynie zamieszcza odsyłacz do danej publikacji. Niniejsze ograniczenie odnosi się w takim stopniu do wpisów przez osoby trzecie do założonej przez autora księdze gości, forum dyskusyjnego i list adresowych.

Prawa autorskie

Autor zobowiązany dążyć do przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich w odniesieniu do zastosowanej grafiki, dźwięków i tekstów, używania wykonanej przez siebie grafiki, dźwięków i tekstów oraz korzystania z wolnych od opłat licencyjnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Jeśli na jakichś stronach pojawią się jednak nieoznakowane, lecz chronione przez osoby trzecie grafiki, dźwięk lub tekst, wtedy prawo autorskie nie mogło zostać autora strony stwierdzone.
W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich, autor usunie odpowiedni obiekt ze swojej publikacji po powiadomieniu, względnie umieści odpowiednią notatkę na temat praw autorskich.

Copyright dla opublikowanych, wykonanych osobiście przez autora obiektów pozostaje przy autorze tych stron. Bez wyraźnej zgody autora zabrania się powielania lub stosowania takich grafik, dźwięków i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych.

Skuteczność prawna niniejszego wykluczenia z odpowiedzialności

Niniejsze wykluczenie z odpowiedzialności należy potraktować jako część oferty internetowej z której dokonano odwołania na tę stronę. Jeśli część lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają lub nie odpowiadają w całości stanowi prawnemu, to pozostałe części tego dokumentu pozostają nienaruszone w swej treści i w swej ważności.

Referencje

Referencje

W dobrym towarzystwie – Wspólnie z firmą Zuelch znajdujecie się Państwo w dobrym towarzystwie – wyprzedzacie Waszą konkurencję!

kolory RAL

RAL ciemny zielony

RAL ciemny zielony - Jeden z ponad 100 standardowych odcieni skali RAL dostarczanych przez firmę Zuelch.

Pobierz

Dokumenty firmy Zuelch i ogólnie dostępne informacje. Tutaj mogą Państwo bezpłatnie pobrać materiały.