Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Dostaw i Płatności w Przemyśle Lakierniczym - zalecenie na podstawie zmian prawa od roku 2018 i dostosowanie ich do wymogów Prawa Kartelowego.

I. Zakres obowiązywania

1. Nasze niżej podane warunki dostaw i płatności obowiązują jedynie przy transakcjach z podmiotami gospodarczymi, osobami prawnymi prawa publicznego oraz publiczno-prawnymi podmiotami specjalnymi w sensie § 310 ustępu 1 BGB. Odnośnie konsumentów nie znajdują one zastosowania.

2. Obowiązują wyłącznie nasze warunki dostaw i płatności. Warunki biznesowe przeciwne lub niezgodne z naszymi warunkami dostaw i płatności nie są częścią treści umowy z nami, chyba, że wyraźnie i na piśmie potwierdzilibyśmy ich moc wiążącą. Nasze oferty są niewiążące, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

3. Uzgodnienia dodatkowe, zmiany i odstępstwa od tych warunków wymagają zgody pisemnej.

II. Ceny

1. Uzgodnione ceny obowiązują wraz z doliczonym do nich podatkiem od wartości dodanej (VAT) według stawki na dzień dostawy.

2. Do obliczeń stosowane są jako miarodajne ustalone przez nas ciężary, ilości sztuk i ilości, o ile kupujący nie zgłosi sprzeciwu natychmiast po dostawie.

III. Doradztwo w dziedzinie techniki zastosowań

1. Jeśli w grę wchodzą usługi doradcze, wtedy realizowane są według najlepszej wiedzy i są niewiążące. Wszelkie dane i informacje o przydatności i stosowaniu dostarczonego towaru nie zwalniają kupującego od własnych prób i badań. Ma to w szczególności zastosowanie wtedy, gdy mieszane mają być rozcieńczalniki, utwardzacze i lakiery dodatkowe lub inne komponenty, które nie zostały zakupione u nas.

IV. Dostawa

1. Kupujący ma obowiązek odebrać towar w uzgodnionym terminie dostawy, a gdy termin ten nie został wiążąco ustalony, wtedy niezwłocznie po powiadomieniu o gotowości do odbioru w miejscu spełnienia zamówienia, zgodnie z IX. 1. Jeśli kupujący popadnie w zwłokę z przyjęciem towaru, wtedy mamy prawo według własnego uznania wysłać ten towar na koszt kupującego lub - jeśli żadne inne rozwiązanie nie jest możliwe, względnie w przypadku awaryjnym do składowania go na wolnym powietrzu. W takim przypadku nie odpowiadamy za przypadkowe zniszczenie, utratę lub uszkodzenie towaru. W razie zmagazynowania towaru u nas jesteśmy uprawnieni po upływie tygodnia od wystąpienia opóźnienia odbioru wystawić stosowny rachunek i zażądać zapłaty.

2. Jeśli uzgodniono w inny sposób, niż w ustępie 1, że to my jesteśmy zobowiązani do wysyłki towaru, transport następuje na koszt kupującego i według naszego wyboru środka i drogi transportu, chyba że kupujący podał w tej kwestii inne wytyczne. Przejście ryzyka biznesowego następuje w chwili, w której towar jest przekazywany przez nas spedytorowi.

3. Dozwolone jest realizowanie dostaw częściowych na miarę możliwości kupującego.

4. Znaczące, nieprzewidywane i niezawinione przez nas zakłócenia w działaniu, przekroczenia terminu dostawy lub brak dostaw ze strony naszych dostawców oraz przerwy działania zakładu ze względu na brak surowców, energii, siły roboczej, strajków, blokad, trudności w pozyskaniu środków transportu, zakłócenia ruchu drogowego, nakazy urzędowe lub działanie siły wyższej u nas i u naszych dostawców wydłużają czas dostawy o czas trwania tych przyczyn, o ile wpływają one na możliwość dostawy naszych towarów. O zakończeniu tego typu przeszkód poinformujemy kupującego niezwłocznie. Jeśli wskutek tego dostawa opóźni się o ponad miesiąc, wtedy zarówno kupujący, jak i my, przy wykluczeniu roszczeń o odszkodowanie, jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy w odniesieniu do ilości objętej zakłóceniem dostawy. Przewidziane przepisami prawa prawo do wycofania się kupującego z powodu zakłócenia dostawy z naszych przyczyn pozostaje nienaruszone.

5. Jeśli dostawa odbywa się w wynajętych pojemnikach, wtedy należy je w ciągu 90 dni po dostawie całkowicie opróżnić i odesłać bez kosztów transportu. Utrata lub uszkodzenie wynajętego opakowania idzie w ciężar kosztów kupującego, jeśli przyczyna jest po jego stronie. Wynajętych opakowań nie wolno używać do innych celów lub do umieszczania w nich innych produktów. Są one przystosowane wyłącznie do transportu dostarczonego towaru. Zabrania się usuwania etykiet i opisów.

6. Opakowań jednorazowych nie należy nam zwracać. Zamiast tego, wskażemy kupującemu osobę trzecią, która przekaże te opakowania do recyclingu zgodnie z regulacjami w przepisach i urzędach.

V. Płatność

1. Kwotę rachunku należy zapłacić natychmiast po jego wpłynięciu i bez potrąceń. Płatność jest uważana za punktualną tylko wtedy, jeśli w dniu płatności środki płatnicze znajdą się na podanym przez nas koncie bankowym.

2. W razie zwłoki płatniczej, kupujący jest zobowiązany zapłacić odsetki o stawce o 9 punktów % wyższej niż wynosi stawka urzędowa.

3. Zapłata wekslem nie stanowi zapłaty gotówkowej i jest dopuszczalna jedynie po naszej uprzedniej zgodzie. Opłaty wekslowe i dyskontowe idą w koszty kupującego.

4. Zatrzymanie i potrącenia ze strony kupującego są wykluczone, chyba że roszczenie stawiane w celu realizacji prawa zatrzymania lub potrącenia jest bezsporne, poparte przepisami prawa lub pochodzi od tego samego stosunku umownego.

5. Niezapłacenie wymagalnych rachunków lub inne okoliczności mogące wskazywać na pogorszenie wypłacalności kupującego po zawarciu umowy upoważniają nas do natychmiastowego postawienia wymagalności wszystkich naszych roszczeń, które odnoszą się do tych samych stosunków prawnych.

VI. Zastrzeżenie własności

1. Zastrzegamy sobie prawo własności na przedmiocie umowy aż do pełnej zapłaty ceny zakupu. Aż do spełnienia wszystkich roszczeń wynikających z bieżących stosunków biznesowych z kupującym, dostarczony towar pozostaje naszą własnością. Zastrzeżenie własności również pozostaje nadal w mocy, jeśli poszczególne nasze żądania są ujmowane do bieżącego rachunku, uwzględniane w saldo i uznane. Roszczenia odnośnie ceny zakupu pozostają w mocy pomimo zapłaty, dopóki będzie istniała przejęta przez nas w tym kontekście odpowiedzialność wekslowa – jak np. w ramach kredytu akceptacyjnego.

2. Kupujący dokonuje przetworzenia lub zmieszania dla wzgl. za nas, tak że nie występują dla nas w związku z tym jakiekolwiek zobowiązania. W przypadku przetworzenia lub zmieszania z inną niepochodzącą od nas substancją, kupujący już teraz przenosi tytułem zabezpieczenia naszych roszczeń odpowiednią współwłasność na nowy produkt w stosunku wartości zastrzeżonego towaru do wartości pozostałego składnika ze wskazaniem, że kupujący ten nowy produkt przechowuje dla nas.

3. Kupujący ma prawo zarządzać wyrobami w prawidłowym procesie biznesowym, o ile punktualnie spełnia swe obowiązki wynikające ze stosunku umownego z nami.

4. Roszczenia ze sprzedaży towarów, które obciążono naszymi prawami własności, kupujący w celu zabezpieczenia odstępuje już teraz w zakresie naszego udziału we własności, która dotyczy sprzedanego towaru.
Jeśli kupujący połączy lub zmiesza dostarczony towar za wynagrodzeniem z główną substancją osób trzecich, to już teraz ceduje na nas swoje roszczenia dotyczące wynagrodzenia względem osób trzecich do wysokości wartości dostarczonego towaru na rachunku, w celu zabezpieczenia.

Przyjmujemy te cesje.

5. Na nasze żądanie kupujący jest zobowiązany do podawania nam wszystkich niezbędnych informacji na temat stanu towaru będącego naszą własnością oraz na temat scedowanych na nas roszczeń, jak również do powiadamiania o cesji swoich odbiorców.

6. Kupujący jest zobowiązany taki towar objęty zastrzeżeniem starannie przechowywać i na własny koszt zabezpieczyć przed zaginięciem i uszkodzeniem. Dokonuje przez to cesji swych roszczeń z umów ubezpieczeniowych z góry na naszą rzecz. Przyjmujemy tę cesję.

7. Jeśli wartość zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o ponad 20 procent, na żądanie kupującego uwolnimy w tym zakresie zabezpieczenia według naszego uznania.

8. Prawo kupującego do dysponowania wyrobami na których jest założone prawo własności oraz do ściągnięcia odstąpionych nam roszczeń wygasa, o ile kupujący zawiesi płatność i/lub popadnie w niewypłacalność. Jeśli spełnione są te założenia, jesteśmy uprawnieni, przy wyłączeniu prawa zatrzymania, bez wyznaczania dodatkowego terminu lub odstąpienia od umowy, do żądania natychmiastowego, tymczasowego wydania nam całego towaru objętego zastrzeżeniem własności.

9. O ile nie działa prawo własności według prawa kraju w którym znajduje się dostarczony towar, to kupujący na nasze żądanie jest zobowiązany dokonać równoważnego zabezpieczenia. Jeśli nie spełnia on tych wymogów, wtedy mamy prawo bez względu na wcześniej ustalone terminy płatności zażądać natychmiastowej płatności wszystkich otwartych rachunków.

VII. Roszczenia tytułem usterek

1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia pod względem usterek towaru po jego otrzymaniu.

2. Usterki należy niezwłocznie wykazać na piśmie, zaraz po przyjęciu towaru, chyba że w grę wchodzą takie usterki, które podczas kontroli były niemożliwe do wykrycia. Jeśli taka usterka ujawni się później, wtedy ją też należy zgłosić natychmiast. Informacja taka musi mieć formę pisemną i dokładnie opisywać rodzaj i zakres błędów.

3. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie nas poinformować i dać nam możliwość natychmiastowego zbadania, jeśli chce on zgłosić usterki na dostarczonych przez nas wyrobach.

4. W razie niespełnienia tego wymogu, mamy prawo do usunięcia usterki lub do dostawy zastępczej według naszego uznania.

5. W przypadku usuwania usterki ponosimy wszelkie niezbędne koszty i wydatki, o ile nie ulegną one podwyższeniu na skutek tego, że zakupiony towar został przewieziony do innego miejsca niż miejsce spełnienia zobowiązania.

6. W kwestii skompensowania szkód będących następstwem usterki odpowiadamy tylko wtedy, gdy usterka powstała w wyniku działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa i jesteśmy za nie (współ)odpowiedzialni.

7. Jeśli nie będziemy gotowi lub w stanie usunąć usterki, wzgl. do wysłania dostawy zastępczej lub właściwie i umiarkowanie ustalone terminy będą się przesuwać z przyczyn leżących po naszej stronie lub usuwanie usterek albo dostawa zastępcza się nie powiedzie, wtedy kupujący według swego uznania ma prawo do unieważnienia umowy lub zażądania odpowiedniego obniżenia ceny.

8. W przypadku regresu przedsiębiorcy (§ 445a BGB) występuje przypuszczenie, że do chwili przejścia ryzyka biznesowego na kupującego usterek nie było, o ile kupujący według ustępu VII 2. (zdanie 1) sprawdza dostawę zgodnie ze swymi obowiązkami, jednak nie zgłosił żadnych usterek, chyba że to przypuszczenie jest niemożliwe do pogodzenia z rodzajem towaru lub usterki.

9. Jeśli kupujący stawia roszczenia o zadośćuczynienie, wtedy musi z nami postępować tak, jakby realizował on wszelkie prawnie dopuszczalne możliwości wynikające z umowy w stosunku do swego partnera umownego (np. odmowa dodatkowego spełnienia z powodu niewspółmierności żądań lub ograniczenie wyrównania wydatków i kosztów do pewnej umiarkowanej kwoty).

10. Mamy prawo odrzucić roszczenia kupującego o zadośćuczynienie za wyjątkiem roszczeń o nową dostawą towaru, o ile przyznamy kupującemu za wyłączeniem jego praw równowartościową kompensatę. W kwestii skompensowania szkód będących następstwem usterki odpowiadamy tylko wtedy, gdy usterka powstała w wyniku działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa i jesteśmy za nie (współ)odpowiedzialni.

11. Roszczenia odszkodowawcze kupującego są wykluczone, bez przyznania kompensaty, chyba że zostanie nam wykazany czyn zamierzony lub rażące niedbalstwo.

VIII. Odpowiedzialność

1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze kupującego w stosunku do nas, naszych pracowników umysłowych, pracobiorców, pracowników produkcyjnych, przedstawicieli i pomocy w realizacji są wykluczone, a w szczególności roszczenie o odszkodowanie za szkody, które nie powstały w samym dostarczonym towarze.

2. Podane w punkcie 1 oraz w innych punktach tych warunków dostaw i płatności ograniczenia w odpowiedzialności oraz wykluczenia nie mają zastosowania, jeśli odnoszą się do działań umyślnych, rażącego niedbalstwa, narażenia życia, ciała i zdrowia lub w wyniku przyjętych przez nas ustawowo odpowiedzialności i gwarancji właściwości lub przydatności do użycia lub określonych przepisami, w szczególności ustawy o odpowiedzialności za produkt. To samo dotyczy przypadku naruszenia obowiązków z naszej strony, które zagrażają osiągnięciu celu umowy, przy czym nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do typowych i dających się przewidzieć szkód.

IX. Miejsce spełnienia, siedziba sądu i pozostałe

1. Miejscem spełnienia wszelkich zobowiązań wynikających ze stosunków biznesowych lub z konkretnej umowy jest nasz właściwy dla umowy punkt wysyłkowy, a dla płatności nasza siedziba.

2. Siedzibą sądu jest według naszego wyboru nasza siedziba lub ogólna siedziba sądu kupującego. Odnosi się to również do sporów w procesie notarialnym, wekslowym i czekowym. Kupujący jest zobowiązany stawiać swe żądania z realistycznymi terminami w celu skorzystania z naszego prawa wyboru.

3. Przy stosunkach umownych i biznesowych z naszymi klientami stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Stosowanie Prawa Handlowego ONZ jest wykluczone.

4. Dane kupującego są przez nas przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile jest to konieczne do prawidłowej realizacji stosunków umownych.


Referencje

Referencje

W dobrym towarzystwie – Wspólnie z firmą Zuelch znajdujecie się Państwo w dobrym towarzystwie – wyprzedzacie Waszą konkurencję!

kolory RAL

RAL szary kwarcytowy

RAL szary kwarcytowy - Jeden z ponad 100 standardowych odcieni skali RAL dostarczanych przez firmę Zuelch.

Pobierz

Dokumenty firmy Zuelch i ogólnie dostępne informacje. Tutaj mogą Państwo bezpłatnie pobrać materiały.